Arkiv teman

Varje år har Future City ett tema som ska genomsyra tävlingen. Här ser du de olika teman som har varit de senaste åren:

 • 2016/2017: Staden för alla
 • 2015/2016: Den digitala staden
 • 2014/2015: Tekniska lösningar
 • 2013/2014: Förorten – en stad i staden.
 • 2012/2013: Framtidens inomhusmiljö
 • 2011/2012: Effektivt energiutnyttjande
 • 2010/2011: Hur bygger man ett hus med så lite miljöpåverkan som möjligt?
 • 2008/2009: Hur sköter man avfallshanteringen i framtidsstaden på ett långsiktigt hållbart sätt?
 • 2007/2008: Hur reser innevånarna i framtidsstaden på semester på ett klimatvänligt sätt?
 • 2006/2007: Hur kan framtidens byggmaterial förbättra byggnaders energiprestanda?
 • 2005/2006: Hur kan transportsystemen utformas för att ge människor högre livskvalitet i framtidens stad?
 • 2004/2005: Hur kan en intelligent byggnad ge människor högre livskvalitet?

Staden för alla

I staden bor det alla sorters människor. Unga och gamla, stora och små, långa och korta. De har olika intressen och olika arbeten. De har olika krav och olika förutsättningar, kanske pratar personen ett annat språk, kanske sitter den i rullstol. Hur ska du planera staden så att den passar alla dem?

Människor bor i staden under längre eller kortare tid. En del vill bo där andra är och en del mer avskilt. Hur kan du planera staden så att alla människor har någonstans att bo, arbeta och en meningsfull fritid? De som bor i staden kan ha bott i området länge, vara ursprungsbefolkning som samerna i Sverige, eller så är de på tillfälligt besök och är turister. Alla människor ska ha utrymme i staden. Hur ska staden se ut och fungera för att alla ska känna sig hemma där?

2015/2016: Den digitala staden

Informationsteknologi (IT) kommer att ändra hur vi använder staden och hemmet i framtiden. Redan idag kan alla med sin mobiltelefon få tillgång till information och olika tjänster, till exempel för att köpa en bussbiljett eller för att höja temperaturen i bostaden så att det är varmt när man kommer hem. Även inom transportsystemet används IT på många olika sätt, ofta med hjälp av GPS som gör att man kan hitta den snabbaste vägen till tågstationen eller planera hur varor på ett effektivt sätt kan levereras till mataffärerna. I nya bostadsområden byggs smarta hus där uppvärmning och ventilation styrs med IT för att minska energiförbrukningen.

Det här kommer att vidareutvecklas med många andra tekniska lösningar som kommer att förändra vardagslivet Det handlar inte enbart om tekniska tillämpningar i den byggda miljön, utan även om möjligheter att kommunicera med varandra eller myndigheter. IT kan till exempel göra det lättare att berätta för kommunen vad man tycker om trafiken eller bostadsområdet, eller om de olika planer som kommunen har för området. På så viss kan det bli enklare att påverka stadens utformning.

Digitaliseringen av samhället har bara börjat. Hur tror du digitaliseringen kommer påverka staden och samhället vi lever i framöver? Hur tror du vår vardag kommer se ut när det blir fler digitala tjänster? Hur påverkar det vårt boende, hur och var vi arbetar?

Idag är bilar och bussar vanligt. Är det fortfarande de som kommer vara de vanligaste transportmedlen i framtiden? Hur kommer vi resa till arbetet? Hur kommer vi resa till semestern? Självkörande bilar finns redan idag men vad händer när de når större spridning?

Digitaliseringen kan också påverka vår energianvändning. Det smarta huset – vad är det och vad kommer det att innebära för oss människor och för miljön? Hur minskar vi klimatpåverkan i framtiden?

2014/2015: Tekniska lösningar

Teknik är spännande. Det du inte trodde var möjligt igår är helt plötsligt möjligt idag. Utveckling går framåt i en rasande fart. Vad tror du kommer var tekniskt möjligt i framtiden? Hur kan tekniken ge oss hållbara städer? Hur tror du det kommer att ske? Vilken teknik gör att vårt samhälle blir hållbart i framtiden?

2013/2014: Förorten – en stad i staden

En stad består av centrum, stadsdelar och förorter. I alla delar kan det bo människor men i de flesta städer bor det flest människor i förorten, en stad i staden. En del städer kallas ABC-städer. Där finns det både arbeten, bostäder och centrum på en plats. Andra kallas för sovstäder, där de invånarna reser till andra platser för skola, jobb och aktiviteter och återvänder endast för att vila upp sig. Det finns också trädgårdsstäder, industristäder, kranskommuner och satellitstäder. Hur tror ni det kommer se ut i framtiden?

En del förorter växer och blir till egna städer där allt som finns i staden också finns. Det händer kring de större städerna medan det i andra förorter i mindre städer finns tomma lägenheter för att det inte längre finns tillräckligt många som vill bo där. Exempel där förorterna blir till städer är Täby och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm.

2012/2013: Framtidens inomhusmiljö

Inomhusmiljö är luft, temperatur, ljud och ljus. Hur påverkar inomhusmiljön energiförsörjningen? Behöver byggnaderna vara utformade på något speciellt sätt? Vad behövs i en byggnad för att inomhusmiljön ska bli bra i din stad?

2011/2012: Effektivt resursutnyttjande

En resurs är någonting man har till hands att använda – det kan vara olika material, personer, en energimängd eller energikälla, vatten, en byggnad… För att skapa ett hållbart samhälle behöver vi använda de resurser vi har tillgång till på ett effektivt sätt, så att vi inte slösar i onödan eller glömmer bort bra resurser som vi har till hands. Det handlar om att på bästa sätt ta tillvara historien, nutiden och framtiden när vi skapar morgondagens samhälle. Hur ska vi bygga våra framtidsstäder genom att använda våra resurser effektivt? Vad ska vi bevara av det som redan finns? Vad ska vi ta bort och göra helt nytt? Vad ska vi byta delar av och sedan underhålla på ett resurseffektivt sätt? Vilka resurser kommer framtidens stad att ha mycket av och vad kommer man att behöva spara på? Energi, naturmaterial, vatten, luft – vad tror du? Framtidsstaden behöver inte begränsa sig till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens resurseffektiva städer kan komma att se ut kommer att premieras. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av teknik och vetenskap som är känd i dag. Det ger inte högsta poäng att presentera en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Det gäller också att fundera kring begreppet livskvalitet och vad det innebär för människorna i framtidsstaden.

2010/2011: Hur bygger man ett hus med så liten miljöpåverkan som möjligt?

Modell som visar återvinningcentral. Tänk dig ett hus, en fabrik, en skola, ett museum eller någon annan offentlig byggnad som bara är byggd av miljövänliga och återvinningsbara material. Byggnaden behöver inte energi utifrån och den vatten- och avloppsförsörjning som behövs är effektiv och har en så liten miljöpåverkan som möjligt. Byggnaden skapar bra livsmiljöer för djur och växter. Uppsatsen ska beskriva hur en sådan byggnad skulle se ut och vilka funktioner den har. Vilka tekniska system finns? På vilket sätt är byggnaden långsiktigt hållbar, det vill säga använder så lite ändliga naturresurser som möjligt? Hur gör man för att framtidsmänniskorna ska vilja bo eller arbeta där? Skapa en byggnad som du själv gillar och skulle vilja bo eller besöka. Framtidsstaden behöver inte begränsa sig till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens intelligenta byggnader kan komma att se ut kommer att premieras. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av teknik och vetenskap som är känd i dag. Det ger inte högsta poäng att presentera en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Det gäller också att fundera kring begreppet livskvalitet och vad det innebär för människorna i framtidsstaden.

2008/2009: Hur sköter man avfallshanteringen i framtidsstaden på ett långsiktigt hållbart sätt?

Nu ska laget skriva en faktatext om hur man i framtidsstaden tar hand om sitt avfall på ett långsiktigt hållbart sätt. Det är helt enkelt dags att ta på sig rollen som framtidens samhällsbyggare och utveckla framtidens avfallshanteringssystem! Avfallshanteringen är en stor fråga i dagens städer. När människor lever och konsumerar uppstår avfall av olika slag och om avfallet inte omhändertas på rätt sätt kan det påverka både hälsa och miljö negativt. Vilka typer av avfall uppstår då i framtidsstaden? Försöker man minska mängden avfall genom ändrad konsumtion eller kanske genom användning av nya material? Hur fungerar det med återanvändning? Vilka typer av avfall kan material- respektive energiåtervinnas och hur löser man deponeringen av det avfall som kräver detta? Hur resonerar man i framtidsstaden kring begrepp som källsortering, producentansvar och kompostering? Det finns mycket att fundera kring och i faktatexten gäller det nu för laget att beskriva både vilka restprodukter som uppstår i framtidsstaden och hur dessa tas om hand på ett långsiktigt hållbart sätt. Vilka system finns för detta, varför är det viktigt att ta hand om avfallet och vad innebär att något är långsiktigt hållbart? Ni behöver absolut inte begränsa er till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Istället premieras kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens avfallshantering kan komma att fungera. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av idag känd teknik och vetenskap. Det ger t ex inte högsta poäng om man presenterar en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet – om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Faktatexten ska vara på 300-500 ord och även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på Internet.

2007/2008: Hur reser innevånarna i framtidsstaden på semester på ett klimatvänligt sätt?

Här ska laget skriva en uppsats som beskriver hur människorna i framtidens stad gör när de reser på semester. Det är helt enkelt dags att ta på er rollen som framtidens samhällsbyggare och utveckla ett klimatsmart resande! Idag ser vi tydliga tecken på hur vårt klimat förändras i snabb takt. Vädret blir extremare med torka och översvämningar som följd. På flera håll dokumenteras hur polarisar och glaciärer krymper. Forskare och politiker är överens om att det är våra utsläpp av de så kallade växthusgaserna som är källan till problemen. I framtidsstaden lever man naturligtvis klimatvänligt och växthusgaserna är ett minne blott Men hur gör innevånarna i framtidsstaden när de vill resa på semester? Idag är det en självklarhet för exempelvis oss här i Sverige att vi sätter oss på flyget och reser halvvägs över jorden till exotiska resmål som exempelvis Thailand. Men kommer detta att vara möjligt i framtiden? Kommer framtidens människor kanske att få semestra mer hemmavid då långväga resande blivit för dyrt på grund av miljökostnader? Kommer vi att resa fysiskt alls eller bara virtuellt med hjälp av datorer? Eller kommer framtidens transportmedel att ha lämnat de fossila bränslena bakom sig för att istället framdrivas av andra, klimatsäkra drivmedel? I faktatexten gäller det att beskriva hur framtidens människor reser på semester på ett klimatvänligt sätt. Hur reser de och vilka energikällor används? Vad innebär det egentligen att vara klimatvänlig och på vilka sätt är framtidens resande mer klimatvänligt än dagens? Ni behöver absolut inte begränsa er till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Istället premieras kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens resande kan komma att fungera. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av idag känd teknik och vetenskap. Det ger t ex inte högsta poäng om man presenterar en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet – om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Faktatexten ska vara på 300-500 ord och även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på Internet.

2006/2007: Hur kan framtidens byggmaterial förbättra byggnaders energiprestanda?

Här ska laget skriva en uppsats som beskriver hur framtidens byggmaterial förbättrar energiprestandan i stadens byggnader. Det är helt enkelt dags att ta på er rollen som framtidens samhällsbyggare och utveckla nya byggmaterial. För att göra detta måste man börja fundera över två saker: hur kommer våra byggmaterial att se ut i framtiden och vad är energiprestanda? Idag använder vi material som exempelvis betong, trä, stål, glas, sten och tegel när vi bygger våra hus, men hur kommer det att fungera i framtiden? Kommer vi att använda utvecklade varianter av de material som finns idag, eller kommer vi att använda helt nya? Kommer betongen att vara intelligent eller kommer vi att bygga med marsodium, ett av resultaten av människans första bemannade resa till Mars? En byggnads energiprestanda beskriver hur mycket energi som används i en byggnad. En byggnad med bra energiprestanda kräver lite energi för att värmas upp på vintern och kylas på sommaren. En byggnad med dålig energiprestanda kräver mycket energi då den på olika sätt ”läcker” energi i form av värme/kyla till omgivningen. Självklart har byggmaterialen en stor påverkan på byggnadens energiprestanda. I uppsatsen gäller det att beskriva en byggnad som finns i framtidsstaden och hur framtidens byggmaterial ger byggnaden en bra energiprestanda. Vad är det för byggnad? Ett bostadshus, ett kontor, en skola eller något annat? Vad är det för byggmaterial ni utvecklat? Har det något namn, hur fungerar det? Vad påverkar egentligen energiprestandan och hur kan framtidens byggmaterial förbättra den? Och till sist: vad har framtidens samhällsbyggare haft för roll i arbetet? Ni behöver absolut inte begränsa er till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Istället premieras kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens byggmaterial kan komma att fungera. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av idag känd teknik och vetenskap. Det ger t ex inte högsta poäng om man presenterar en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet – om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Uppsatsen ska var på 300-500 ord och även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på Internet.

2005/2006: Hur kan transportsystemen utformas för att ge människor högre livskvalitet i framtidens stad?

Här ska laget skriva en uppsats som beskriver hur ett transportsystem i framtidsstaden kan ge människorna där högre livskvalitet. I dagens samhälle sker transporter på en mängd olika sätt och av en mängd olika anledningar. Vi transporterar både människor och varor men vi reser också för att mötas. Vi susar genom luft, över vatten och under jord för att ta oss både inom en ort och till övriga delar av världen. Transportsystemen kan vara av olika typer och ha en mängd olika syften; kanske måste vi ta oss till jobbet eller skolan, kanske vill vi umgås med vänner och familj, men kanske vill vi också komma bort till någon tropisk ö för att ha en ljuvlig semester långt, långt bort. Men vi kan också tänka oss att förflytta varor från en plats till en annan. Transporter och kommunikationssystem är hur som helst en mycket viktig del av våra liv och den påverkar också hur vi upplever kvaliteten i våra liv. Det kanske inte är det roligaste att tillbringa flera timmar i bilkö för att ta sig till och från sitt arbete eller skolan – och hur påverkas vår miljö? Livskvalitet har många olika aspekter och kan handla om tid, pengar, säkerhet, miljö, tillgänglighet. I uppsatsen gäller det att beskriva ett transportsystem som finns i lagets framtidsstad och hur detta förbättrar livskvaliteten för människorna. Det gäller att beskriva vilken typ av transportsystem det är frågan om: är det umgänge med vänner, i arbetet, utlandsresor, varutransporter eller något annat? Och vad är egentligen livskvalitet och hur kan denna förbättras? Exempel på transportsystem som finns idag är ju bland annat båt, bil, tåg och flyg. Men tanken här är att lagen inte ska begränsa sig till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Istället premieras kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens transportproblem kan komma att lösas. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av idag känd teknik och vetenskap. Det ger t ex inte högsta poäng om man presenterar en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet – om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Det gäller också att fundera kring begreppet livskvalitet och vad det innebär för människorna i framtidsstaden.

2004/2005: Hur kan en intelligent byggnad ge människor högre livskvalitet?

Här ska laget skriva en uppsats som beskriver hur en intelligent byggnad i framtidsstaden kan ge människorna där högre livskvalitet. Tänk dig en byggnad som anpassar sig efter människorna som vistas i den. En byggnad som lite ”lever sitt eget liv” och fattar egna beslut. Vad skulle detta kunna ge för möjligheter för framtidsstaden och hur skulle det kunna höja livskvaliteten för människorna? Kanske byggnaden kan ändra ljusförhållanden och inneklimat efter vädret utanför och efter ditt humör? Kanske ringer huset till SOS-alarm om du skadar dig eller om det blir inbrott. Kanske ringer det till affären och beställer mat när kylskåpet börjar bli tomt. Kanske känner det igen killen du är kär när han kommer och hälsar på och ändrar färg på väggarna till hans favoritfärg? Och hur skulle en intelligent skola kunna hjälpa dig att plugga? Eller ett intelligent sjukhus hjälpa patienterna att bli friska fortare? I uppsatsen gäller det att beskriva en intelligent byggnad som finns i framtidsstaden och hur denna förbättrar livskvaliteten för människorna som vistas där. Vad är det för typ av byggnad? Är det en bostad, en skola, ett sjukhus, ett shoppingcenter eller något annat? På vilket sätt är den ”intelligent” och vad är egentligen livskvalitet och hur kan denna förbättras? Skapa en byggnad som ni själv skulle vilja vistas i! Man behöver absolut inte begränsa sig till den teknik som finns idag – det är ju en framtidsstad som ska byggas! Istället premieras kreativa och futuristiska lösningar som kan ge oss en bild av hur framtidens intelligenta byggnader kan komma att se ut. Det viktiga är att idéerna bygger på och är logiska förlängningar av idag känd teknik och vetenskap. Det ger t ex inte högsta poäng om man presenterar en lösning som kräver att tyngdkraften är upphävd eller att solen skiner tjugofyra timmar om dygnet – om man inte samtidigt presenterar hur detta ska gå till. Det gäller också att fundera kring begreppet livskvalitet och vad det innebär för människorna i framtidsstaden. Uppsatsen ska vara på 300-500 ord och även innehålla en källförteckning (som inte inkluderas in i ordbegränsningen). Källförteckningen ska innehålla minst 3 källor som kan bestå av exempelvis intervjuer, böcker, tidningsartiklar eller artiklar på Internet.