Kopplingen mellan Future City och kursplanerna

Future City är tänkt att kunna integreras i undervisningen som en röd tråd mellan olika ämnen. Vi har tittat närmare på kursplanen och hur Future City kan användas i undervisningen av följande ämnen. Här ser du en översikt och under rubriken Centralt innehåll för åk 7-9 kopplat till Future Citys olika delar nedan.

Matematik: geometriska objekt, förminskning och förstoring samt uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Biologi: hur människan påverkar naturen, samhällsfrågor som rör ämnet och kretslopp av materia passar bra att undersöka tillsammans med Future City.

Fysik: energi, elproduktion, eldistribution, elanvändning, ljus och ljud är alla saker som måste undersökas för att kunna planera och bygga en framtidsstad.

Kemi: kemiska processer i mark, luft, och vatten, på användning av energi- och naturresurser, rening av vatten samt nedbrytning av olika material.

Teknik: stabila och hållfasta konstruktioner, informations- och kommunikationsteknik samt hur tekniska lösningar bidrar till hållbar utveckling.

Geografi: hur påverkar klimatet människans levnadsvillkor, klimatförändringar, befolkningens fördelning över jordklotet och förnybara energitillgångar.

Historia: framväxten av det svenska välfärdssamhället och industrialiseringen.

Religionskunskap: att se kopplingen mellan religion och samhälle, diskutera de etiska be och religionernas roll i politiska skeenden och konfliktbegreppen kopplat till hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokrati.

Samhällskunskap: Sverige och andra länders ekonomi och statsskick, immigration, mänskliga rättigheter, rättssystem samt aktuella samhällsfrågor.

Slöjd: göra en tredimensionell modell i olika material där man kan testa olika handverktyg och hantverkstekniker.

Bild: lära sig mer om arkitektoniska verk och ta fram tredimensionella modeller.

Svenska: informationssökning på internet och på biblioteket, källors tillförlitlighet och källkritik, skriva olika typer av texter, muntliga presentationer samt källhänvisningar.

Future City i undervisningen

Du kan läsa mer om hur Future Citys olika arbetsmoment kan användas in undervisningen. Vi har kopplat passande delar i det centrala innehållet för årskurs 7-9 till Future City: Bilaga B: I undervisningen (pdf).

Du kan läsa mer om hur Future City kan användas in undervisningen och kopplingen till kursplanerna